I mer enn seksten år har DMF arbeidet med å fremme miljøløsninger i norsk dagligvarehandel.

Emballasjeoptimering har vært en viktig del av dette arbeidet. Blant annet har DMF gjennom flere standarder, senest Optimaliseringsstandarden STAND 009, synliggjort hvordan emballasjedesignere og produksjonsbedrifter kan utforme emballasjen riktig første gang. Artikkel fra PackNews  finner du her.

eSporing er et ambisøst prosjekt der LMD har vært initiativtaker til å bringe aktørene i verdikjeden nærmere hverandre gjennom å etablere en elektonisk løsning på sporing.

Målsetting fra 2006/2007 for eSporingsprosjektet dokumentert i notat På sporet … Prinsipper for E-sporing og utveksling av informasjon i matkjeden, datert 25.01.07 , der målsetningen var: ”At Norge i løpet av 2010 skal være ledende på området sporbarhet av mat, og at det skal etableres en elektronisk infrastruktur for å realisere målet, herunder”:

  • Skape løsninger som både forbruker, næingsutøvere og myndigheter er tjent med
  • Oppnå synergier gjennom forpliktende samarbeide mellom de ulike aktørene
  • Fordele kostnader ut fra en ansvars-/nyttevurdering
  • Legge til rette for moderne elektronisk informasjonsutveksling langs hele matkjeden
  • Lage konkrete pilotprosjekter og sette delmål og milepæler der en viser nytten av tilgjengelig informasjon for forbrukere, næringsaktørene og myndigheter
  • Sørge for at de løsningene som etableres har internasjonal forankring

Etter at diverse pilotprosjekter (hovedsakelig innen primærleddet) er gjennomført og Ergo Group har fremvist en foreløpig dataløsning, er tiden kommet til å avgjøre om prosjektet skal løftes videre eller ikke. DMF og DLF har samarbeidet i vurderingen av dette og bransjen er samlet om at det ønskes en videreutvikling under gitte forutsetninger. Disse er nedfelt i vedlagte brev oversendt eSporingsledelse og LMD. Dette innspillet ble 26.5.10 i Styringsgruppen for eSporing akseptert som grunnleggende for videre arbeid med løsning og eiermodell.

Klimakur 2020 fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) er en tiltaksmeny for å oppnå Norges mål for å redusere klimagassutslipp, og den har vært mye i fokus i den siste tiden.

Før helgen (21.05.2010) sendte DMF, sammen med HSH og NCF, sin høringsuttalelse på Klimakur 2020 til Miljøverndepartementet. Du finner det komplette innspillet her.

 

Handelen har sammen med NHO Mat og Drikke, NCF og DLF etablert et prosjekt der hovedfokus er reduksjon og forebygging av mat som kastes.

Prosjektet har fått navnet FOR MAT, en forkortelse for forebygging av at mat blir til matavfall. Parallelt er det igangsatt et prosjekt gjennom LOOP basert på midler fra MD. Disse prosjektene samkjøres.

DMF har gitt felles høringssvar til Klif/MD knyttet til endring av panteforskriften for gjenbruksemballasje.

Vi avventer svar på høringen, men Klif har signalisert at det ikke vil konkluderes før et godt stykke ut i 2010. Det er nå avtalt et møte med Klif i april, der høringsnotatet fra DMF vil bli diskutert.

Det har vært en gjennomført omfattende revisjoner gjennom 2009.

Endringene er tilknyttet Stand 004, 006, 008, disse er publisert. Videre har STAND vedtatt en omfattende miljørettet revisjon av 009 (Standard for optimalisering i dagligvarebransjen). I denne ligger en spesifikk beregning av fyllingsgrad på f- og d-pak i prikat/epd. Denne løsningen vil forenkle prioriteringen i optimaliseringsarbeidet fremover.

Som tidligere år er det satt fokus på å optimalisere produktporteføljene.

Timingen i forhold til klimakrav og løfter fra dagligvarebransjen om reduserte miljøutslipp medfører økt tempo. Det mest fremtredende og nyeste eksemplet er Minde (Brynild Gruppen) der bedriften på et år har kommet opp med helt nye løsninger på sine poseprodukter. Løsningen gir en beregnet gevinst på 3400 paller per år – nær en halvering. Videre gir løsningen en betydelig forbedret eksponeringsfront (facing) mot forbruker.

Miljøutfordringen er et felles bransjeansvar. Små tiltak kan i sum skape store resultater. Våre eiere ønsker å bidra positivt, både lokalt og globalt, ved å ta ansvar for samfunn, etikk og miljø. For oss handler dette kort og godt om hva som er rett og galt, og om å ta ansvar i alle ledd, fra medarbeiderne i samhandling med våre kunder og leverandører.

Miljøbevisst i alle ledd er en viktig suksessfaktor. En viktig suksessfaktor på miljøområdet er at alle deler av verdi/varekjeden deler på felles mål og tiltak.Våre eiere tilstreber å være miljøvennlig i nært samarbeid med profesjonelle leverandører, som også tar eget miljøansvar på alvor.

Dagligvarehandelens felles Miljømanifest innholder en rekke forslag til hvordan man ønsker oppnå dette i hele verdikjeden. Du kan laste ned miljømanifestet her.